Elektrický odpor

 

Elektrický odpor je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje schopnosť materiálu zabraňovať prechodu elektricky nabitých častíc. Je definovaný ako podiel napätia a prúdu prechádzajúceho predmetom následkom tohto napätia.

 

 

 

R = \frac{U}{I} 

Podľa Ohmovho zákona je prúd prechádzajúci vodičom priamo úmerný napätiu a elektrický odpor je práve konštanta úmernosti v tomto vzťahu:

I = \frac{U}{R}

Značkou elektrického odporu je R a jeho jednotkou je ohm (Ω). Elektrický odpor môžeme zmerať ohmmetrom alebo za pomoci RLC mostíka. Súčiastkou s definovaným elektrickým odporom je rezistor.

 

 

Merný odpor

Merný odpor je odpor vodiča jednotkovej dĺžky a jednotkového prierezu. Rešpektuje skutočnosť, že rôzne materiály kladú elektrickému prúdu rôzny odpor, pretože majú rôznu štruktúru. Jeho značkou je ρ a jednotkou je ohm meter (Ωm).

 

 z Wikipédie, slobodnej encyklopédie